תנאי שימוש

תנאי שימוש אפליקציית ואתר "סטודנט גרופ"- מועדון הטבות לסטודנטים תאריך עדכון: 13.9.22 תודה שבחרת להשתמש באפליקציית ובאתר סטודנט גרופ (להלן: "האפליקציה" ו/או "האתר"). השימוש באפליקציה הינו לסטודנטים רשומים במוסד אקדמי בלבד כללי:
 1. כל שימוש וגלישה באפליקציה על כל חלקיה ותכניה השונים, לרבות מימוש הטבה/ מבצע או שירות המוצעים באפליקציה מעידים על הסכמתך ואישורך להוראות ולתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא בעיון את תנאי השימוש. במידה וישנו סעיף או נושא שאינו ברור דיו אנא צור אתנו קשר בפרטי הקשר המפורטים בתחתית תנאי השימוש.
 2. אפליקציית "Student Group" והאתר studentgroup.co.il מופעלים ע"י חברת סטודנט גרופ ס.ג בע"מ ח.פ 515709608  (להלן: "סטודנט גרופ") אשר הינה המפעילה ובעלת הזכויות הבלעדיות למועדון סטודנט גרופ (להלן: "המועדון").
 3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד. סטודנט גרופ אינה מפלה על בסיס מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית, גיל או כל בסיס אחר.
 4. יכול ותנאי השימוש יתעדכנו מעת לעת וזאת ללא צורך באישור ו/או בעדכון המשתמש על כך.
 5. באפשרותך לקבל את תנאי השימוש על-ידי לחיצה על כפתור הקבלה וההסכמה לתנאים, כאשר אפשרות זו מאופשרת בממשק המשתמש של האתר ו/או אפליקציה, או בעצם השימוש באתר ו/או באילו מהשירותים המוצעים במסגרתו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או האפליקציה, לפי העניין. אינך רשאי לקבל את תנאי השימוש ולהשתמש באתר אם אינך כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב, בין היתר מפאת גילך, אם אינך אזרח ישראל ותושב ישראל, או אם השימוש באתר אסור לפי החוקים החלים עליך או לפי כל עניין אחר.
 6. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותם של תנאי השימוש.
  שימוש באתר ו/או אפליקציה:
 1. באפליקציה זו ניתן למצוא מגוון רחב של שירותים והנחות בבתי עסק שונים (להלן: "בתי העסק") עימם התקשרה סטודנט גרופ.
 2. כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באפליקציה, בכל אמצעי גישה, כפוף לתנאי השימוש ולהוראות כל דין. הנך רשאי להשתמש באפליקציה באופן אישי לצרכיך האישיים, ובלבד שלא תעשה בו שימוש למטרות מסחריות. הנך מתחייב לא לעשות באתר שימוש שלא באמצעות ממשק המשתמש המסופק על-ידי החברה ולא לנסות לחדור למחשביה של החברה או לאתר. הנך מתחייב לא לפעול לשיבוש או להפרעה לשירותים המסופקים על-ידי החברה והאתר ולא לעשות כל פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק המחשבים"), לרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין ו/או כדי לעבור עבירה אחרת, ו/או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב או לחומר מחשב, או כל פעולה אחרת בין באתר ובין בשימוש בשירותי החברה המהווה עבירה על החוק.
 3. ההנחות המצויות באתר זה אינן הנחות קבועות ויש לעקוב אחר שינויים ו/או ביטולים של הנחות ככל שיהיו. המשתמש באפליקציה מצהיר בעצם השימוש בכרטיס ו/או הגלישה באתר כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה באשר להנחות וההטבות המתפרסמות באפליקציה וכי הוא יודע ומבין שהנחות המתפרסמות באתר יכולות להשתנות ו/או להתבטל ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של סטודנט גרופ.
 4. סטודנט גרופ אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות ההטבות באתר ו/או באתרי המסעדות ו/או בתי הקפה ו/או הפאבים ו/או כל גוף מסחרי/עסקי אחר הבא בקשר עם החברה, כמו כן, החברה אינה נושאת באחריות לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים במידע המוצג במסגרת האתר. תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמש באפליקציה הם באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 5. סטודנט גרופ אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש באתר ו/או אפליקציה, ככל שייגרמו על ע"י השימוש בה לרבות השימוש בפונקציית "ניווט", "התקשר" או בכל פונקציה אוטומטית אחרת שמוצעת באתר ו/או באפליקציה והשימוש בפונקציות אלו הינו באחריותו האישית של המשתמש.
 6. מובהר בזאת כי סטודנט גרופ אינה מוכרת ו/או מספקת לא במישרין ולא בעקיפין את המוצרים ו/או השירותים המוצעים באפליקציה אלא אם נאמר אחרת בפרסום במפורש ובצורה ספציפית. יובהר כי מכירת ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באפליקציה, על כל המשתמע מכך, תתבצע ע"י בתי העסק עצמם ישירות מול הלקוח. סטודנט גרופ אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש באתר ו/או אפליקציה כתוצאה ממימוש המוצר ו/או השירות. אחריות זו הינה של המשתמש מול בית העסק.
 7. כל הנתונים והמידע הנזכרים לגבי המוצרים, ההטבות ו/או השירותים המוצגים באפליקציה, לרבות תיאורם, שמם, המפרט הטכני שלהם, תכונותיהם, מחירם וכיוצ"ב, מסופקים ומאושרים ע"י בתי העסק ואלו באחריותם הבלעדית. כמו כן, מובהר כי התמונות המוצגות באתר ו/או באפליקצייה הינן תמונות לצורך המחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר ו/או השירות הניתן בפועל.
 8. למען הספר ספק פרסום בתי העסק וההטבות שהם מציעים אינו מהווה המלצה של סטודנט גרופ לרכישת המוצרים ו/או קבלת השירותים המוצעים בהם והשימוש בהטבה ו/או שירות כזה או אחר המפורסם באפליקציה הינו באחריותו האישית של המשתמש בלבד.
 9. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות האפליקציה ו/או כל אמצעי שיווק כזה או אחר שהיא מפעילה, באופן זמני או מוחלט, לבצע כל שינוי באפליקציה ובכלל זה בשירותים המוצעים באתר, בתוכנו, בעיצובו, בתנאי הגישה לאתר וכיוצא באלה.
  הרשמה למועדון:
 1. מובהר בזאת כי ההנחות המצויות באתר הינן הנחות הניתנות אך ורק לחברי המועדון  (להלן: "חבר מועדון" או "המשתמש" )
 2. על מנת להימנות כחבר מועדון עליך להירשם באפליקציה  או להירשם בכל דרך אחרת בה החברה בחרה לשווק את האפליקציה (לרבות הרשמה במוסדות הלימוד האקדמיים בהם בחרה החברה לשווק את האפליקציה). המשתמש באפליקציה, מצהיר כי הוא מבין ויודע שההנחות וההטבות המתפרסמות באתר ניתנות למימוש ו/או לניצול אך ורק באם הוא חבר מועדון.
 3. הנרשם למועדון מצהיר כי הוא סטודנט הלומד באחד ממוסדות להשכלה גבוהה אשר הוכרו ככאלה ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל. המשתמש באפליקציה מצהיר בזאת כי הוא מבין ששימוש באפליקציה זו ללא היותו סטודנט הינה עבירה הטומנת בחובה סיכון משפטי, וכי הוא יהא חשוף לתביעות שונות ע"י גופים ו/או עסקים ו/או ע"י החברה עצמה, וכי לא תהא לו כל טענה מכל סוג שהוא כנגד סטודנט גרופ או מי ממנהליה או בעלי מניותיה, והאחריות בגין השימוש האסור באפליקציה הינה אחריותו האישית בלבד.
 4. כדי להירשם לאפליקציה ולקבל את ההטבות ו/או השירותים המוצעים על-ידה, יהא עליך לספק מידע נכון, מדויק ומלא, ולעדכן בדבר כל שינוי שחל במידע האמור. המידע אותו יש להזין בעת ההרשמה: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, המוסד האקדמי בו אתה לומד, פרטים אודות התואר הנלמד, תצלום של תעודת סטודנט עדכניות או צילום של אישור לימודים רשמי של מוסד הלימודים.
 5. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה שיכולה לעלות לכדי עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז- 1977 ומכאן שיכולה לחשוף את המשתמש לתביעות שונות ע"י גופים ו/או עסקים ו/או ע"י החברה עצמה. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה מכל סוג שהוא כנגד סטודנט גרופ או מי ממנהליה או בעלי מניותיה בגין מסירת מידע כוזב זה.
 6. הנני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסורם. כמו כן ידוע לי כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור את פרטיי וכי פרטים אלו יוחזקו במאגרי המידע של סטודנט גרופ ויעשה בהם שימוש כמפורט בסעיפים 26-30 ובמדיניות הפרטיות של סטודנט גרופ.
 7. סטודנט גרופ רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום את מי ממשתמשיה מלהשתמש באפליקציה ללא כל הודעה מוקדמת, ככל שהדבר דרוש לצורך הגנה על האפליקציה או על צדדים שלישיים, במקרה של הפרת תנאי השימוש על-ידך, אם מסרת לחברה פרטים שגויים ו/או בכל מקרה אחר בו הדבר יידרש באופן סביר.
 8. אינך חייב למסור לחברה מידע כלשהו אודותיך, אולם רובם המכריע של השירותים אשר מספק האתר, מוצעים למשתמשים רשומים בלבד. במקרים מסוימים, החברה וצדדים שלישיים עשויים להסתמך על המידע שתמסור. הנך מתחייב כי יש לך את כל הזכויות הדרושות במידע אשר תמסור לחברה, וכי השימוש במידע אשר תמסור לא יגרמו להפרה של זכות של צד שלישי כלשהו.
  אתרים של צדדים שלישיים:
 1. האפליקציה עשויה לכלול קישורים לפרסומות ולאתרים של צדדים שלישיים. כל שימוש באתרים אחרים כפוף לתנאי השימוש הפרטניים כפי שמצויין בהם ובמדיניות הפרטיות שלהם. סטודנט גרופ לא תהא אחראית לכל פעולה הקשורה לאתרים ו/או לקישורים אלה ולשימוש בהם על-ידך, אף אם הם כוללים תוכן שנוצר על-ידי סטודנט גרופ. ההפניה לאתרים של צדדים שלישיים אינה מהווה הסכמה, אישור או נטילת אחריות בידי סטודנט גרופ, ובכלל זה בנוגע לתוכן הכלול בהם, תפקודם התקין או עמידתם בדין, וסטודנט גרופ לא תהיה אחראית על כל תוצאה של השימוש באתרים של צדדים שלישיים.
 2. האחריות היחידה לתכנים מסחריים של צדדים שלישיים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים באתר ובאפליקציית סטודנט גרופ בלבד. המשתמש מודע כי פרסום התכנים המסחריים באפליקציה אינו מהווה המלצה ו/או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר ו/או האפליקציה יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא בכל אחריות בגינה.
שימוש במידע:
 1. "מידע"- כל נתון הנאסף ע"י סטודנט גרופ לרבות הנתונים שהזין המשתמש בעת ההרשמה, נתוני השימוש שלו באפליקציה, נתונים שנאספו אודות השימוש באתר ובאפליקציה.
 2. יובהר בזאת כי סטודנט גרופ אוספת מידע אודות השימוש באפליקציה על מנת לטייב את השימוש באפליקציה ולהציע הטבות ו/או שירותים טובים יותר למשתמש.
 3. סטודנט גרופ רשאית להציג או לשלוח למשתמש עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, עדכונים אלקטרוניים לטלפון הנייד ומסרונים. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על מוצריה ושירותיה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר.
 4. הינך רשאי להסיר עצמך מרשימת הדיוור בכל עת ע"י פנייה ישירות לסטודנט גרופ ו/או ע"י לחיצה על כפתור "הסר" במייל האלקטרוני שקיבלת.
 5. לפירוט אודות השימוש במידע הנאסף יש לקרוא את מדיניות הפרטיות כפי שמוצגת באפליקציה.
  שונות:
 1. כל הדפים המצויים באפליקציה, לרבות סרטונים, הנחות בבתי העסק, תמונות המחשה, הנתונים והמידע שהאתר מכיל, הם רכושה הבלעדי של החברה (בין אם ברישיון ובין אם בזכות קניין) ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה של החברה או של צדדים שלישיים הבאים ו/או באו בחוזה עימה.
 2. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האפליקציה, לרבות עיצוב, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באפליקציה שמורים לחברה בלבד. אין להכניס באפליקציה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האפליקציה בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
 3. לבית המשפט בעיר חיפה תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש ו/או מכל מחלוקת אשר עשויה להתגלע בעקבות השימוש באפליקציה.
פרטי החברה: סטודנט גרופ ס.ג בע"מ ח.פ 515709608 כתובת: שוהם 20 חיפה tomd@studentgroup.co.il